Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 và Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/201

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 và Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

Số kí hiệu 1432/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/04/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực CNTT trong GDĐT
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Người ký Phạm Mạnh Hùng

Nội dung

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014
phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh
thông tin đến năm 2020 và Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 phê
duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về
an toàn thông tin đến năm 2020.
____________


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 và Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các nội dung triển khai cụ thể, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định; thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

1.  Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu theo quy định.

2.  Cục Công nghệ thông tin theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ.

3.  Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

 File đính kèm

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây