Quyết định số 4750/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 4750/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số kí hiệu 4750/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/12/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực CNTT-TT
CNTT trong GDĐT
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Người ký Hoàng Minh Sơn

Nội dung

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
và chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

------------------------------------------
 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; 
Căn cứ Quyết định số 4919/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2022 ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi chung là Kế hoạch), gồm các nội dung sau:

1. Mục đích
Xác định và phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2023 theo các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các nhiệm vụ cụ thể
Chi tiết các nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm cần đạt và thời gian thực hiện tại Phụ lục kèm theo.

3. Tổ chức thực hiện 
3.1 Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ
a)    Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện.
b)    Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Cục Công nghệ thông tin tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
3.2 Cục Công nghệ thông tin: Làm đầu mối đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch.
3.3 Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo qui định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 File đính kèm

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây