Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 03/2024/TT-BGDĐT 18/03/2024 Thông tư số 03/2024/TT-BGDĐT ngày 18/3/2024 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
2 30/2023/TT-BGDĐT 29/12/2023 Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
3 42/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/20221 Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
4 9/2021/TT-BGDĐT 30/03/2021 Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
5 37/2020/TT-BGDĐT 05/10/2020 Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
6 15/2018/TT-BGDĐT 27/07/2018 Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
7 35/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
8 21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
9 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/06/2016 Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
10 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
11 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 18/05/2007 Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
12 05/2008/TT-BTC 14/01/2008 Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học
13 02/VBHN-BGDĐT 29/04/2016 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
14 08/2010/TT-BGDĐT 01/03/2010 Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
15 19/2011/TT-BTTTT 01/07/2011 Thông tư Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
16 12/2010/TT-BTTTT 18/05/2010 Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
17 01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
18 06/2011/TT-BTTTT 28/02/2011 Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
19 26/2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
20 28/2010/TT-BTTTT 13/12/2010 Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
21 21/2010/TT-BTTTT 08/09/2010 Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
22 06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013 Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
23 03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
24 03/2013/TT-BTTTT 22/01/2013 Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
25 12/2016/TT-BGDĐT 22/04/2016 Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
26 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
27 21/2008/TT-BGDĐT 22/04/2008 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
28 22/2008/TT-BGDĐT 23/03/2008 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
29 26/2008/TT-BGDĐT 09/05/2008 Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
30 03/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
31 3/2012/TTLT-BGDĐT -BTC-BLĐTB&XH 19/01/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg
32 14 /2007/TT-BTC 08/03/2007 Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học
33 03/2007/TT-BKH 12/03/2007 Thông tư về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA
34 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 27/03/2007 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ
35 108/2007/TT-BTC 07/09/2007 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
36 43/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 02/05/2007 Điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
37 12/2007/TTLT-BYT-BTC 19/11/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ cho phòng chống HIV/AIDS
38 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
39 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG 05/12/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN
40 05/2008/TT-BTC 14/01/2008 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông
41 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC- BNV 07/04/2008 Chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BT 28/04/2008 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyết định số 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
43 10/2009/TT-BXD 15/06/2009 Thông tư hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp
44 123/2009/TT-BTC 17/06/2009 Thông tư quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với ngành đào tạo ĐH, CĐ và TCCN
45 03/2009/TT-BNG 09/07/2009 Thông tư hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại
46 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBX 03/08/2009 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH
47 21/2009/TT-BGDĐT 12/08/2009 Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng
48 22/2009/TT-BGDĐT 12/08/2009 Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học
49 23/2009/TT-BGDĐT 12/08/2009 Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ
50 24/2009/TT-BGDĐT 12/08/2009 Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây