Công văn số 4966/BGDĐT-CNTT ngày 31/10/2019 về việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với các cơ sở GDĐH, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm

Công văn số 4966/BGDĐT-CNTT ngày 31/10/2019 về việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với các cơ sở GDĐH, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm

Số kí hiệu 4966/BGDĐT-CNTT
Ngày ban hành 31/10/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/10/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực CNTT trong GDĐT
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Người ký Nguyễn Văn Phúc

Nội dung

Kính gửi:     - Các đại học, học viện; trường đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) tổ chức triển khai các nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cụ thể như sau:

1. Rà soát, kiện toàn bộ máy, đội ngũ chỉ đạo, tham mưu và triển khai ứng dụng CNTT: 
- Phân công một lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học phụ trách, chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT;
- Phân công một đơn vị cấp phòng (ban) có chức năng tham mưu công tác triển khai ứng dụng CNTT trong cơ sở giáo dục đại học;
- Phân công một đơn vị sự nghiệp hoặc thành lập tổ/nhóm có nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống CNTT của cơ sở giáo dục đại học; Phân định rõ nhiệm vụ của bộ phận tham mưu với bộ phận vận hành ứng dụng CNTT.

2. Công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT:
- Rà soát, nghiên cứu, bổ sung, cập nhật nội dung tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, hỗ trợ các hoạt động dạy – học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học vào chiến lược, quy hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học.
- Rà soát, xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trung hạn (5 năm) và kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học. 
- Thường xuyên đánh giá việc thực hiện kế hoạch và cập nhật, điều chỉnh kịp thời (nếu cần).

3. Xây dựng phương án tổng thể về ứng dụng CNTT trong cơ sở giáo dục đại học đảm bảo tính kế thừa, khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ và liên thông và dùng chung dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong cơ sở giáo dục đại học; Đảm bảo đầu tư hiệu quả, tránh trùng lắp, tiết kiệm kinh phí và thời gian.

4. Triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, điều hành:
- Triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống website giáo dục và thực hiện công khai thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm. 
- Triển khai văn bản điện tử, hệ thống quản lý hành chính điện tử (e-office); giao dịch văn bản điện tử với Bộ Giáo dục và Đào tạo qua tài khoản e-office của Bộ đã cấp.
- Rà soát triển khai các ứng dụng CNTT quản lý chuyên ngành (quản lý đào tạo, quản lý người học, quản lý khoa học, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý thư viện...) theo hướng tổng thể, các ứng dụng được kế thừa, chia sẻ, trao đổi và dùng chung tối đa dữ liệu, tuân thủ theo quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ phục vụ người học, giảng viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác. Trong đó, tập trung triển khai các dịch vụ phục vụ người học như: Đăng ký học tín chỉ, tra cứu thông tin và kết quả học tập, các dịch vụ liên quan đến xác nhận của cơ sở giáo dục đại học, đóng học phí, dịch vụ liên quan đến thư viện, dịch vụ liên quan đến ký túc xá...; Các dịch vụ phục vụ giảng viên, nhân viên, cán bộ quản lý như: Đăng ký đề tài, đăng ký công tác, đăng ký nghỉ phép, các dịch vụ liên quan đến xác nhận hồ sơ...
- Triển khai, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện phục vụ quản lý chuyên môn và quản lý ngành như: Cổng thông tin tuyển sinh, hệ thống hỗ trợ quản lý tuyển sinh (lọc nguyện vọng đăng ký tuyển sinh ảo), đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện đảm bảo chất lượng, cơ sở dữ liệu đội ngũ...

5. Triển khai các ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học:
- Đẩy mạnh việc triển khai giải pháp CNTT hỗ trợ tổ chức đào tạo qua mạng theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.
- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp về thư viện số, kho học liệu số dùng chung; Xây dựng, phát triển nguồn học liệu mở (OER) phục vụ cơ sở giáo dục đại học và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc.vn). Hình thành mạng học tập mở trong cơ sở giáo dục đại học và liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học. Cập nhật chương trình đào tạo và có các hình thức bồi dưỡng chuẩn bị cho người học những kỹ năng chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó chú trọng phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tối thiểu đạt trình độ cơ bản.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ đổi mới công tác khảo thí (xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa; Hệ thống và quy trình tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính...). 

6. Tăng cường các điều kiện đảm bảo ứng dụng CNTT hiệu quả:
- Đảm bảo hạ tầng, trang thiết bị CNTT đồng bộ, cung cấp kết nối Internet không dây miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu cho cán bộ và người học trong khuôn viên cơ sở giáo dục đại học; Đầu tư các phòng IT Lab, phòng học đa chức năng phục vụ đổi mới phương pháp dạy - học, nghiên cứu khoa học; Đảm bảo các giải pháp an toàn thông tin và an ninh mạng cho các hệ thống CNTT theo quy định; Kết hợp việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục đại học.
- Có kế hoạch và thường xuyên tổ chức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và kỹ năng ứng dụng CNTT cho giảng viên, đội ngũ cán bộ đảm bảo đáp ứng chuẩn chức danh nghề nghiệp và khai thác sử dụng có hiệu quả các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn và quản lý. Tăng cường ứng dụng CNTT bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên qua mạng Internet. Đối với các trường đại học sư phạm, cao đẳng và trung cấp sư phạm cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT trong đào tạo, bồi dưỡng giảng viên phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về vai trò và các kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động đào tạo, quản lý của cơ sở giáo dục đại học. Xây dựng văn hóa số trong cơ sở giáo dục đại học.
- Về công tác thể chế: Rà soát, ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm đến các đơn vị và cá nhân; Xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống CNTT trong cơ sở giáo dục đại học; Ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống ứng dụng CNTT trong cơ sở giáo dục đại học, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư.
- Ưu tiên bố trí, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT theo quy định, đảm bảo kinh phí xây dựng, duy trì và vận hành các hệ thống CNTT.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học nghiêm túc triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này và báo cáo Bộ GDĐT khi có yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Công nghệ thông tin) để kịp thời được hướng dẫn giải quyết (đầu mối liên hệ Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng phòng Chính sách CNTT - Cục CNTT; Email: nhnam@moet.gov.vn; Điện thoại: 0243.8695712 - máy lẻ 112)./.

 File đính kèm

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây